Bierzmowanie

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania jest naturalnym i koniecznym dopełnieniem łaski chrztu świętego. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem, oraz do bronienia jej (KKK 1285).

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Tradycja Kościoła łacińskiego podaje jako odpowiedni czas przyjęcia sakramentu bierzmowania tzw. „wiek rozeznania”, czyli wiek około 15-17 lat.

Przygotowanie do bierzmowania jest wymagane przez Kościół i zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski obejmuje trzy lata (dwa lata przygotowania dalszego i rok bezpośredniego przygotowania). Przygotowanie dalsze dotyczy uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum i wyraża się w organizowanych cyklicznie spotkaniach formacyjnych w kościele parafialnym i w aktywnym udziale kandydatów w życiu sakramentalnym (regularna Msza św. i sakrament spowiedzi). W ramach bezpośredniego przygotowania uczniowie klas trzecich gimnazjum przez cały rok uczestniczą w organizowanych w kościele spotkaniach i konferencjach, nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego, Mszach świętych. Przygotowanie bezpośrednie kończy egzamin potwierdzający znajomość podstawowej wiedzy religijnej którą powinien posiadać przyjmujący sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Sakrament bierzmowania jest udzielany w naszej parafii przez Ks. Biskupa, uczniom klas trzecich gimnazjum, każdego roku, zgodnie z kalendarium Ks. Biskupa i Parafii.

Świadkiem sakramentu bierzmowania może być dowolna osoba wybrana przez kandydata, która sama przyjęła wcześniej ten sakrament i może w stanie łaski uświęcającej przyjąć Komunię św. w czasie uroczystości bierzmowania. 

Osoby dorosłe, które z różnych przyczyn nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania, mają taką możliwość, po uprzednim przygotowaniu. Bierzmowanie dla takich osób jest udzielane w określonych przez Kurię Biskupią terminach w wybranych kościołach naszej diecezji. Dokładne informacje są zawsze udzielane w naszej kancelarii parafialnej.

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA PRZED BIERZMOWANIEM. <<POBIERZ>>