Kapłaństwo

kaplanstwo

Już od początków Historii Zbawienia, wraz z pokoleniem Lewiego, Bóg wybierał sobie mężczyzn, których przeznaczał do wyłącznej służby Bogu w Świątyni. Kapłani zostali ustanowieni, dla ludzi, w sprawach odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy (por. Hbr 5,1).

Poprzez chrzest, każdy członek Kościoła uczestniczy w powszechnym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Szczególnym rodzajem kapłaństwa jest jednak kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne wyrażane w posłudze biskupów i prezbiterów.

Kapłan na mocy sakramentu święceń działa w Kościele „w osobie Chrystusa -Głowy”. Poprzez posługę kapłanów staje się w Kościele widzialna obecność Chrystusa jako Głowy Kościoła.

Kapłan reprezentuje Chrystusa – Głowę Kościoła wobec zgromadzenia wiernych. Działa także w imieniu całego Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy sprawuje Mszę świętą.

Chrystus zobowiązuje nas do modlitwy w intencji powołań do stanu kapłańskiego „proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje”. Jako chrześcijanie i parafianie jesteśmy zobowiązani modlić się w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii, aby jak najlepiej mogli wypełniać misję do jakiej powołał ich Chrystus i Kościół.