Dekret Biskupa Świdnickiego na Rok św. Józefa w diecezji świdnickiej

Dekret Biskupa Świdnickiego na Rok Świętego Józefa w diecezji świdnickiej

 

I. Zgodnie z Listem Apostolskim „Patris corde” Papieża Franciszka, a także Dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. odnoszącymi się do możliwości uzyskania odpustu zupełnego z racji przeżywanego Roku Świętego Józefa przypominam, że w okresie od 8 grudnia 2020 r. można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, czyli: sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu.

• Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad Modlitwą Pańską, czyli „Ojcze nasz” lub wezmą udział w rekolekcjach bądź jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Józefa, Oblubieńca Maryi.

• Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy w ciągu tego roku, idąc za przykładem św. Józefa, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała i co do duszy.

• Dar odpustu zupełnego zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową.

• Odpust zupełny będą mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę a także ci, którzy poszukują coraz godniejszej pracy.

• Odpustu zupełnego udziela się wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części) albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa w intencji Kościoła prześladowanego oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania (zaznaczam, że w Okresie Wielkiego Postu w ewentualnym śpiewie Akatystu należy pominąć wersety allelujatyczne, por. List „Paschalis sollemnitatis” Kongregacji ds. Kultu Bożego z 1988 r., nr 18).

• Dar odpustu otrzymują wierni, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią inny akt pobożności ku czci św. Józefa, zwłaszcza przy okazji świąt jemu dedykowanych: 19 marca, 1 maja, a także w Święto Świętej Rodziny, 19. dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę jako dzień, który w tradycji łacińskiej był szczególnie poświęcony św. Józefowi.

• Wobec zagrożeń spowodowanych pandemią dar odpustu zupełnego zostaje rozszerzony na osoby starsze, chore, konające oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą opuszczać domów, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie grzechu i będą mieli szczerą intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się możliwe, trzem pozostałym zwykłym warunkom, we własnym domu lub tam, gdzie się aktualnie znajdują, spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia i niedogodności swojego życia.

II. Postanawiam, zgodnie z Wykazem Odpustów [Nadanie 7], aby w Roku Świętego Józefa w diecezji świdnickiej można było uzyskać odpust cząstkowy za nawiedzenie wymienionych poniżej miejsc kultu św. Józefa, które w tym czasie stają się jubileuszowymi miejscami łaski. W czasie nawiedzenia należy odmówić Modlitwę Pańską i prawnie zatwierdzoną modlitwę do św. Józefa.

Jako jubileuszowe miejsca łaski wyznaczam następujące kościoły i kaplice:

• katedra świdnicka pw. św. Stanisław i Wacława (kaplica św. Józefa),

• kościół – sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Świdnicy,

• kościół – diecezjalne sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Bolesławowie,

• kaplica zakonna pw. św. Józefa w Domu Sióstr Elżbietanek w Bardzie,

• kościół filialny pw. św. Józefa w Boleścinie (parafia Grodziszcze),

• kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bystrzycy Dolnej (parafia Bystrzyca Górna),

• kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Drogomiłowicach (parafia Konary),

• kościół filialny pw. św. Józefa w Głuszycy,

• kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jaworzynie Śląskiej,

• kaplica mszalna pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jodłowniku (parafia Ostroszowice),

• kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Kwietnikach,

• kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Łagiewnikach,

• kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Międzygórzu,

• kościół parafialny pw. św. Floriana i św. Józefa w Olbrachcicach,

• kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Pożarzysku (parafia Buków),

• kościół filialny pw. św. Józefa Oblubieńca w Roztoczniku (parafia Gilów),

• kaplica mszalna pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Sławęcinie (parafia Topola),

• kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Starych Bogaczowicach,

• kaplica mszalna w Domu Seniora pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Tomicach (parafia Przerzeczyn – Zdrój),

• kaplica cmentarna pw. św. Józefa w Uciechowie (parafia Jaźwina),

• kościół parafialny pw. św. Józefa w Wałbrzychu – Sobięcinie,

• kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu – Piaskowej Górze,

• kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Wierzchosławicach,

• kościół pomocniczy pw. św. Józefa Oblubieńca w Ząbkowicach Śląskich.

Kościoły jubileuszowe, będące sanktuariami (sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Świdnicy, diecezjalne sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Bolesławowie), zgodnie z Wykazem Odpustów [Nadanie 33] są miejscem, za nawiedzenie którego każdy wierny raz w roku może uzyskać także odpust zupełny w dniu przez siebie wybranym, odmawiając tam Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary (czyli „Ojcze nasz” i „Wierzę”).

III. Ustanawiam dni 19 marca 2021 r. oraz 1 maja 2021 r. dniami uroczystego zawierzenia wszystkich parafii diecezji świdnickiej orędownictwu św. Józefa.

IV. Ustanawiam 19. dzień każdego miesiąca od tegorocznej uroczystości św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (19 marca 2021 r.) do listopada br. jako dzień poświęcony św. Józefowi. W te dni należy posłużyć się przynajmniej jeden raz formularzem mszalnym z Mszy św. wotywnej o św. Józefie, a także przygotować nabożeństwo ku jego czci. Proszę też, aby temu towarzyszyła też stosowna katecheza dorosłych.

V. Zgodnie z Wykazem Odpustów [Nadanie 7] ustanawiam w tym roku 3 dni: 19 marca 2021 r., 1 maja 2021 r. oraz 8 grudnia 2021 dniami, w których zebranym na celebracji pontyfikalnej udzielę błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym.

VI. Wskazania duszpasterskie:

a. księży oraz katechetów proszę, aby w podejmowanych inicjatywach korzystać z przygotowanych przez Komisję Duszpasterstwa propozycji duszpasterskich („Rok św. Józefa. Propozycje duszpasterskie do wykorzystania w diecezjach i parafiach”),

b. spowiednikom przypominam, że zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego wszyscy spowiednicy posiadają upoważnienie do zwolnienia z ekskomuniki „latae sententiae”, zaciągniętej za popełnione przestępstwo aborcji (kan. 1398 KPK; zob. pkt. 12 Listu Apostolskiego papieża Franciszka „Misericordia et Misera” z dnia 20 listopada 2016 r.),

c. proszę o propagowanie modlitw do Świętego Józefa, w tym modlitwy „Pozdrowienie Józefowe”, za której odmawianie Biskup Świdnicki w 2017 roku nadał łaskę odpustu cząstkowego (z dnia 16 marca 2017 r. N. 94/2017; tekst w załączeniu).

Zachęcam, aby Jubileuszowy Rok Świętego Józefa stał się czasem osobistej i wspólnotowej modlitwy za Kościół, za wszystkie parafie, rodziny oraz wspólnoty diecezji świdnickiej.

† Marek Mendyk

Biskup Świdnicki

Świdnica, w Środę Popielcową, 17 lutego 2021 roku

 

Pozdrowienie Józefowe

K. Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi

W. Aby nie oddalał Maryi

Bądź pozdrowiony Józefie, bogaty w łaskę, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota Maryi Dziewicy, Jezus. Święty Józefie, ojcze, żywicielu Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

K. Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki

W. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Bądź pozdrowiony Józefie, bogaty w łaskę, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota Maryi Dziewicy, Jezus. Święty Józefie, ojcze, żywicielu Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

K. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus

W. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów

Bądź pozdrowiony Józefie, bogaty w łaskę, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota Maryi Dziewicy, Jezus. Święty Józefie, ojcze, żywicielu Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

K. Módl się za nami, chwalebny Patriarcho, święty Józefie

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie Jezu, wsparci opieką Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, prosimy łaskawość Twoją, aby nasze serca odrzucały wszystko co ziemskie, a miłowały Ciebie, prawdziwego Boga, doskonałą miłością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu (trzy razy)

Wszyscy, którzy teraz umierają, przez wstawiennictwo świętego Józefa, niech umierają w Panu i posiądą żywot wieczny. Amen. Niech święty Józef, którego opieki przyzywamy † wstawia się za nami u Pana. Amen.